Provozní řád

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem B.Body Studia (dále jen „BBS“) a jeho klienty při poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů BBS. Vstupem do BBS za účelem využití nabízených služeb se klient zavazuje tento řád dodržovat.

I.     SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 1. Klient je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku klient vyjadřuje s Provozním řádem BBS svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II.     PROVOZ, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

 1. BBS je určeno především k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti a volnočasovým aktivitám.
 2. Provozní doba se řídí aktuálním rozvrhem, zveřejněném na webových stránkách a vývěsce v prostorách BBS nebo dle telefonické domluvy s trenéry. Plánované změny a výjimky provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na webových stránkách www.bbodystudio.cz  a vývěskami v prostorách BBS.
 3. Vstup do prostor BBS je možný nejdříve 20 minut před začátkem cvičební lekce. Prostory BBS je třeba opustit na konci provozní doby.
 4. Klient je oprávněn vstoupit do prostor BBS a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách www.bbodystudio.cz
 5. Provozovatel v BBS organizuje cvičební lekce pod vedením školených instruktorů. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách www.bbodystudio.cz a na vývěsce. V případě, že nastane jakákoli neočekávaná událost, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné provozovatel v takovém případě klientům refunduje.
 6. Vstupné se hradí bezhotovostně přes eshop na stránkách www.bbodystudio.cz nebo jednorázově platbou v hotovosti trenérovi před začátkem lekce.
 7. Pro vstup na cvičební lekce se klient musí rezervovat v on-line rezervačním systému na internetových stránkách  www.bbodystudio.cz. Provedenou rezervaci lze zrušit nejméně 4 hodiny před začátkem příslušné cvičební lekce.
 8. Má-li klient vytvořenu rezervaci, kterou nejpozději 4 hodiny před začátkem objednané lekce nezruší, a na lekci se nedostaví, vstupné propadá.
 9. Registrací v on-line rezervačním systému BBS uděluje klient provozovateli, ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů BBS využívajících on-line rezervační systém.

III.  PRAVIDLA CHOVÁNÍ, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

 1. Při využívání služeb BBS jsou klienti povinni řídit se pokyny personálu.
 2. Vstup do BBS je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při používání cvičebních pomůcek každý klient povinen používat ručník.
 3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý klient povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do botníku a prostor v šatně. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné vzít s sebou do cvičebního sálu. Za věci uložené v prostorách BBS v rozporu s těmito pravidly nepřebírá provozovatel odpovědnost.
 4. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ihned ohlásit přítomnému personálu. Dále je povinností klienta zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 5. Provozovatel doporučuje cvičencům konzultovat jejich zdravotní stav se svým lékařem. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 6. Klienti užívají veškeré zařízení BBS na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda cvičební pomůcky či zařízení nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit trenérovi. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.
 7. Provozovatel ani trenéři nenesou odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávným prováděním cviků či nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením BBS. Dotazy týkající se manipulace s pomůckami a zařízením zodpoví příslušný trenér. Jakékoliv zranění způsobené při cvičení, je nutno ihned hlásit trenérovi.
 8. Při provozování příslušné sportovní činnosti je klient povinnen chovat se tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních klientů.
 9. Klienti jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru BBS, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu.
 10. Klienti jsou povinni respektovat příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách BBS. Zjištěné závady a havárie jsou klienti povinni nahlásit personálu.
 11. V prostorách BBS platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů či jiných omamných či psychotropních látek. Dále není dovoleno vnášet do prostor Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku provozovatele a třetích osob.
 12. Do všech prostor BBS je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád BBS. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby BBS opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor BBS bez náhrady vyvedeny.
 13. Klient odpovídá za poškození, zničení či ztrátu majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Klient, který škodu způsobí, je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 14. Po skončení cvičení je každý klient povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na místo k tomu vyhrazené.
 15. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách www.bbodystudio.cz a na vývěsce v prostorách BBS.

Tento Provozní řád je platný a účinný od 16.1.2017.

 

Provozovatel: Barbora Olšavská
IČ: 76371204
Právní forma: 101- Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Evidující úřad: Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 7. 10. 2009
Podnikatel: Barbora Olšavská
Kontakt: tel: 607 280 485
e-mail: info@bbodystudio.cz

V případě technických problémů s webem pište na admin@bbodystudio.cz

Název provozovny: B.BODY STUDIO
Adresa: K Jezu 20, 315 02 Plzeň
Osoba odpovědná za provoz: Barbora Olšavská